Eurasian Lynx

All Photo credits: Sergey Gashchak (Chornobyl Center, Ukraine)