Eurasian Lynx (Lynx lynx)

All Photo credits: Sergey Gashchak (Chornobyl Center, Ukraine)